tmb หุ้น

tmb หุ้น วิธีการใช้สิทธิใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น และ ตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้น

tmb หุ้น ธนาคารธหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564ในวันศุกร์ ที่23 เมษายน 2564นั้น มติที่ประชุมอนุมัติการเปลี่ยนชื่อธนาคารโดยแก้ไขชื่อภาษาไทยเป็น “ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)” และแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษเป็ น “TMBThanachart Bank PublicCompany Limited” ทั้งนี้ ธนาคารมีแผนจะเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จาก “TMB” เป็ น “TTB” ต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อธนาคาร

หุ้น tmb ถือยาว

ผู้ลงทุนที่มี TMB-T1 ได้เวลาใช้สิทธิเพิ่มทุนแล้ว

ใครคือผู้ลงทุนที่มี TMB-T1 และสามารถใช้สิทธิเพิ่มทุนได้บ้าง

จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TMB ทำอย่างไร

ดำเนินการกรอกเอกสารใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ครบถ้วน พร้อมเตรียมเอกสาร ดังนี้

1. แบบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน TMB-T1

  • กรณีเป็นผู้ถือหุ้น TMB เดิม ที่ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนและมีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิ สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทั้งน้อยกว่า / เท่ากับ / มากกว่า ใบแสดงสิทธิ TMB-T1 ที่มี
  • กรณีไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเดิม สามารถจองได้ตามสิทธิหรือน้อยกว่าใบแสดงสิทธิ TMB-T1 เท่านั้น

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว)

4. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝาก (BookBank) ธนาคารใดก็ได้ เพื่อใช้รับคืนเงินในกรณีจองซื้อเกินสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรตามที่จองเพิ่ม

ราคา เป้าหมาย หุ้น TMB

 

ชำระเงินซื้อหุ้นเพิ่มทุน…ทำอย่างไร

สำหรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้น TMB-T1 สามารถติดต่อชำระเงินและส่งเอกสารโดยตรง

วิธีการชำระเงินซื้อหุ้นเพิ่มทุน ชื่อบัญชี : บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. ธนาคารทหารไทย

  • เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟ
  • เงินสด / เงินโอน / BAHTNE

ช่องทางการใช้สิทธิและส่งเอกสาร

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ทุกวันตามเวลาทำการของสาขานั้นๆ
  • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาในกรุงเทพฯ เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ ตามเวลาทำการของสาขานั้นๆ
  • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ทุกวันตามเวลาทำการของสาขานั้นๆ

ตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้น…ทำอย่างไร

ท่านสามารถเช็คผลการจัดสรรหุ้นได้ที่หน้าเว็บไซต์ tmbbank.com ซึ่งตรวจสอบจากเลขบัตรประชาชนของผู้จองซื้อ

  • กรณีเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน, ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (หุ้นจะเข้าพอร์ตภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันใช้สิทธิ

วิเคราะห์หุ้น tmb

สรุป tmb หุ้น

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ บริษัทฯ ดำเนินงานในสองประเภทธุรกิจ อันได้แก่ การธนาคารเพื่อลูกค้าธุรกิจรายกลางและการธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย การธนาคารเพื่อลูกค้าธุรกิจรายกลาง นั้นเกี่ยวข้องกับบัญชีลูกค้าองค์กร บัญชีลูกค้าธุรกิจ และผู้ประกอบการรายเล็ก ซึ่งให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Share
คาสิโน
heng99 หน้าแรก หน้าแรก heng99 บอลสด บอลสด heng99 เล่นเกม heng99 โปรโมชั่น โปรโมชั่น heng99 สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก